Allmänna villkor för Guld365

Allmänna villkor för Guld365 som ägs utav Guldbrev AB. Dessa allmänna villkor gäller för användningen av webbplatsen guld365.se samt för de tjänster som erbjuds där.

1.1

Köpare är Guldbrev AB, org.nr. 556743-3460, som marknadsför sig bl.a. under kännetecknet GULD365 och hemsidan www.guld365.se (i det följande benämnt GULD365).

1.2

GULD365 har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Stockholm med registreringsnummer AA-572-29616-2009. Dessa allmänna villkor gäller för användningen av webbplatsen http://www.guld365.se samt för de tjänster som erbjuds där.

”Föremål” avser det eller de guldföremål som Kunden skickar till GULD365 genom användning av Guldpåsen. ”GULD365” avser den juridiska person som anges i punkt 1 ovan. ”Guldavtal” avser det avtalsformulär som Kunden erhåller i Guldbrevet. ”Guldbrev” avser den försändelse som Kund beställer från GULD365 via Hemsidan, telefon eller SMS och som innehåller Guldavtal samt Guldpåse. ”Guldpåse” avser den svarspostförsändelser inklusive säkerhetspåse som Kunden erhåller i Guldbrevet och som Kunden använder för att skicka Föremål till GULD365. ”Hemsidan” avser www.guld365.se. ”Kunden” avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår Guldavtal med och säljer Föremål till GULD365. ”Villkor” avser dessa allmänna villkor.

3.1

GULD365 och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Guldavtalet. Genom att ingå Guldavtalet ger Kunden GULD365 samt, i förekommande fall, dess koncernbolag i uppdrag att genomföra en värdering av Föremålet (se punkt 7) GULD365 lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålet först efter det att värderingen är genomförd.

3.2

GULD365 betalar det pris som GULD365 har erbjudit Kunden efter av GULD365 utförd värdering varmed äganderätten till Föremålet övergår till GULD365. Prisvillkor anges i punkt 6 och villkor avseende värdering och betalning anges i punkt 7.

3.3

GULD365 förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger GULD365 rätt avböja köp av Föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Guldavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger GULD365 rätt att avböja köp av Föremålet utan angivande av orsak.

4.1

Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå Guldavtal med GULD365. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till Föremålet och inneha rätten att fritt överlåta Föremålet.

4.2

Kunden måste ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om Kunden önskar utbetalning till bankkonto måste Kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.

4.3

GULD365 förbehåller sig rätten att begära bevis för att ovan angivna krav är uppfyllda.

5.1

GULD365 åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till GULD365 genom användning av Guldpåsen. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos GULD365 och som f.n. uppgår till 10 000 kronor per Guldpåse. Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremålet utgör rent guld. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till GULD365 som i sin tur anmäler det till Postens reklamationsavdelning, samt uppvisa inlämningskvitto i original och inköpskvitton för erhållande av ersättning. Alla reklamationsärenden hanteras av GULD365.

5.2

GULD365 ansvarar enligt punkt 5.1 ovan endast om Kunden har hanterat Föremålet i enlighet med vad som anges i Guldavtalet, i den folder som bifogas Guldavtalet samt på Hemsidan. Föremål som skickas till GULD365 på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse.

6.1

Priser och avgifter utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på Hemsidan alternativt som särskilt kommer Kunden tillhanda via e-post efter att GULD365 har värderat Föremålet. De priser som anges för GULD365s inköp av guld avser pris för ren guldmängd, dvs. exklusive eventuellt värde av design, tillverkare/märke, stenar, metall etc. Angivet pris för guldhalt 24 karat gäller endast s.k. investeringsguld i form av tackor och är maximerat till 25 gram Boliden med tillhörande certifikat och per person. Vid större volym investeringsguld än 25 gram ombeds Kunden att kontakta vår kundtjänst.

6.2

Priset som utbetalas till Kunden baseras på aktuell guldmängd, finhalt och guldpriset den tidpunkt då guldet tas emot.

6.3

GULD365 erbjuder Kunden en prisgaranti i enlighet med vad som anges i det följande. Prisgarantin gäller för det fall Kunden skriftligen, inom tre dagar från den dag då GULD365 betalade Kunden för Föremålet, kan styrka att en annan Internetguldhandlare har erbjudit Kunden ett högre pris per gram. Med Internetguldhandlare menas en verksamhet som uteslutande bedrivs över Internet. Lokala guldhandlare omfattas därmed inte av GULD365s prisgaranti.

6.4

Prisgarantin gäller för ren guldmängd.  Prisgarantin beräknas utifrån guldets nettopris och gäller därmed inte avseende eventuella kostnader, avdrag eller avgifter som belastar Kunden såsom t.ex. värderingsavgifter.

6.5

GULD365 förbehåller sig rätten att återsända
Föremålet till Kunden istället för att erbjuda Kunden ersättning för mellanskillnaden av Föremålets guldvärde. Föremålet returneras i sådant fall försäkrat enligt punkt 8.5 nedan utan någon kostnad för Kunden.

7.1

När GULD365 har erhållit Föremålet utför GULD365 en värdering av Föremålet (se vidare punkt 10 nedan). När GULD365 har fastställt värdet på Föremålet beräknas det pris som GULD365 är beredd att betala för Föremålet och Kunden erhåller ett meddelande från GULD365 härom.

7.2

GULD365 erlägger betalning för Föremålen samma eller senast följande bankdag räknat från den dag då GULD365 tog emot Guldpåsen. Med betalning avses att GULD365 har skickat en utbetalningsavi enligt punkt 7.3 alternativt utfört girering till Kundens bankkonto enligt punkt 7.4.

7.3

Som Kund hos GULD365 kan du välja att få utbetalning via utbetalningsavi som skickas till den adress där Kunden är folkbokförd mot en kostnad om f.n. 49 kr. Utbetalning av medel från utbetalningskortet sker endast till Kunden personligen. Alternativt kan Kunden kostnadsfritt få utbetalning till Kundens eget bankkonto enligt vad som anges i punkt 7.4 nedan.

7.4

GULD365 kan genomföra en utbetalning till ditt bankkonto om du som Kund har angivit ditt bankkontonummer i Guldavtalet alternativt antingen loggar in på “Mina sidor” och uppger till vilket bankkonto som betalningen ska ske till eller kontaktar vår kundtjänst. Ditt kontonummer ska vara GULD365 tillhanda senast vid den tidpunkt då GULD365 tar emot Föremålet. Har GULD365 inte mottagit ditt kontonummer enligt ovan genomför GULD365 en utbetalning via utbetalningsavi enligt vad som anges i punkt 7.3. Om du har valt att få betalt via banköverföring är det ditt ansvar som Kund att ange rätt kontonummer och clearingnummer. GULD365 åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.

7.5

Om Kunden inte accepterar det pris som GULD365 erbjuder kan Kunden häva köpet genom att kontakta GULD365 senast inom fem dagar från den dag då GULD365 lämnade erbjudande om pris. Kunden har bevisbördan för att köpet har hävts inom angiven tid. Se vidare punkt 8.3 nedan.

8.1

GULD365 returnerar Föremål, efter kontakt med Kunden via e-post eller telefon, om Föremålet inte utgör guld samt i de situationer som anges i punkt 8.2 och 8.3 nedan.

8.2

Om GULD365 av någon anledning väljer att inte genomföra köpet avbryts köpet och GULD365 returnerar Föremålet enligt punkt 8.5 nedan utan kostnad för Kunden.

8.3

Om Kunden häver köpet enligt punkt 7.5 ovan returnerar GULD365 Föremålet efter att Kunden har betalat tillbaka den ersättning som GULD365 har erlagt för Föremålet.

8.4

Returkostnaden är 199 kr för försäkrad försändelse. Returtiden uppskattas till cirka två veckor. Om GULD365 köper ett Föremål som Kunden har skickat i samma Guldpåse som det returnerade Föremålet (eller del därav) och värdet av det av GULD365 köpta Föremålet överstiger returkostnaden så drar GULD365 istället endast 75 kr från det belopp som GULD365 ska betala till Kunden för det av GULD365 köpta Föremålet. Föremål som inte är i guld returneras mot en kostnad på 99 kr oförsäkrat.

8.5

GULD365 ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremålet skadas eller kommer bort har GULD365 ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Försäkrad försändelse skickas via s.k. rekommenderad post och i händelse av förlust kan kunden dock via posten erhalla ersättning upp till 5000 kr.

8.6

Äganderätten till outlösta försändelser tillfaller i sin helhet GULD365 en månad efter att Föremålet åter kommit i GULD365s besittning om inte Kunden dessförinnan gör anspråk på försändelsen. GULD365 återsänder i sådant fall Föremålet försäkrat till Kunden mot en avgift om 199 kr. Om Kunden inte gör anspråk på försändelsen inom angiven tid betalar GULD365 tillbaka det belopp som GULD365 ursprungligen betalade för Föremålet med avdrag för avgiften om 199 kr.

8.7

Kundens rätt att erhålla Föremål i retur enligt denna punkt 8, gäller endast då Kunden har sänt Föremålet i Guldpåsen till GULD365 tillsammans med Guldavtalet.

GULD365 fastställer Kundens identitet genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som Kunden själv har lämnat i Guldavtalet eller på ”Mina sidor”. Den information som GULD365 inhämtar från annan än Kunden används enbart för att säkerställa Kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som Kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 12 nedan.

GULD365 äger rätt att kontrollera Föremålets äkthet etc. i syfte att värdera Föremålet.  Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras. GULD365 kan komma att montera isär Föremål om delar av Föremålet misstänks vara av annat material än guld.

Kunden är skyldig att utan dröjsmål underrätta GULD365 om ändring av Kundens namn, adress och telefonnummer. Underrättelse ska ske skriftligt till GULD365 till följande adress: GULD365, Box 24237, 104 51 Stockholm.

12.1

GULD365 äger rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kunden.

12.2

De personuppgifter som Kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt dataskyddsförordrningen. Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos GULD365. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har Kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.

12.3

Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration för att ingå och fullgöra avtalet med Kunden. Personuppgifterna används även för att uppfylla GULD365s rättsliga skyldighet i enlighet med gällande lagstiftning för handel med begagnade varor. Personuppgifter om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan Kunden och GULD365 om du som Kund uttryckligen har godkänt detta. GULD365 delar Kundens personuppgifter med Polismyndigheten för ovan angivna ändamål, samt vid eventuella rättsliga ärenden.

12.4

Genom att Kunden beställer ett Guldavtal accepterar Kunden villkoren. Om Kunden inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från GULD365 ska Kunden skriftligen anmäla detta till GULD365.

12.4

GULD365 (Guldbrev AB), org. nr. 556743-3460, Box 24237, 104 51 Stockholm, telefonnr 08 – 12 00 28 10, e-post kundtjanst@guld365.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna punkt 12..

13.1

Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.

13.2

GULD365 använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Cookiesfilerna används även till att styra eventuella kampanjkoder och för allmän webbstatistik. Om du öppnar en ny webbläsare så skapas en ny sessionscookie. Vi använder även cookies som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies.

13.3

Information från cookies används på Hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som Kund. GULD365 lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag.

13.4

När du besöker Guld365s hemsida informerar vi om att cookies sparas i din webbläsare. Om du vill ta bort sparade cookies får du gå till inställningar i din webbläsare och radera dessa. Därefter uppmanas du att ej besöka någon av Guldbrevs hemsidor för att undvika att fler cookies sparas i din webbläsare.

Meddelande som GULD365 sänder med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kunden skriftligen har meddelat GULD365. Meddelande som GULD365 sänder med e-post till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag om e-postmeddelandet sänts till Kunden till den e-postadress som Kunden har uppgivit för GULD365. Kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter i enlighet med vad som anges i punkt 11 ovan.

GULD365 polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. GULD365 kan registrera information i ett ändamålsenligt register då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet har inträffat eller för att förebygga sådana händelser. GULD365 har vidare rätt att överlämna nödvändig information om genomförda transaktioner till polismyndigheten samt ge polisen tillträde till GULD365s datasystem.

GULD365 äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som GULD365 erbjuder för Föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta. Kontrollsamtal sker endast till det telefonnummer som Kunden har angivit och/eller till sådant telefonnummer som tillhör Kunden enligt nummerupplysningstjänst eller motsvarande.

17.1

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor friskriver sig GULD365 från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på Hemsidan. GULD365 ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.

17.2

GULD365s ansvar för förlust av eller skada på Föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. GULD365 är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om GULD365 är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

17.3

Ansvarsbegränsningarna påverkar inte konsumentens rättigheter enligt tvingande lagstiftning.

Tvist med anledning av dessa Villkor eller Guldavtalet ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.